Các Bài Hát DHCD-Houston-2024

 Link http://giaoxuducmevietnam.org/ceciliachoir/DHCD_2024.html

Vi Ngoai Chua Ra _ PhungMinhMan.pdf

Vì Ngoài Chúa Ra - Sop

Vì Ngoài Chúa Ra - Alto

Vì Ngoài Chúa Ra - Tenor

Vì Ngoài Chúa Ra - Bass

Ngai La Thien Chua - Tenor

???

???

???